+359 884 641 416 EN | БГ
 
Общи условия
Общи условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез www.memento.store
Политиката за поверителност е част от Общите условия и правила за ползване на услугите предоставяни чрез www.memento.store
Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребителите на информационната платформа www.memento.store (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.
Информационната платформа е собственост на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, ЕИК 201470492, офис: гр. София, ул. „Хан Крум” № 26, ет. 3, ап. 6, телефон за контакт: +359 884 641 416
I. Определения на термините използвани в текста на общите условия:
Website („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
Информационна платформа за онлайн пазаруване е цялостен продукт, който дава възможност на Потребителите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на /Доставчика или на други сървъри извън контрола на последния;
Потребител е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребителски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.
Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Доставчика/.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира Потребителя и който, заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.
Потребителският профил е обособена част от уебсайта www.memento.store, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име (емайл) и парола. Потребителският профил осигурява на Потребителя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;
Цена е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;
Цена на доставка цената за доставка на заявените продукти;
Крайната цена е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули, заедно с цената за доставката, обявена в левове;
Артикул определен вид стока, притежаваща своята идентификация и индивидуализация.
II. Описание
Информационната платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн www.memento.store, предоставя на Потребителите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни стоки и аксесоари с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на Потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, Потребителят е необходимо да следва по-долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, Потребителят следва само стъпките, касаещи поръчката.
Сайтът осъществява контакт между Потребители и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребителя стока.
III. Профил, Права и задължения на Потребителя (регистриран и нерегистриран)
Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на Потребители, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребителя по отношение на договорите от разстояние.
1. Стъпки
В онлайн платформата Потребителски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребителски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрес, три имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 от ЗЕДЕП. При регистрация Потребителят изрично посочва, че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.
Като се регистрира в платформата, Потребителят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.
2. Права и задължения на Потребителите
А. Потребителят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребителите са длъжни да не извършват действия, които нарушават закона.
Б. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
В. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта, без изричното разрешение на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът.
3. Защита на личните данни
А. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;
Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни да се използват от „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
IV. Поръчка
1. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез домейн www.memento.store са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката, в раздел „Доставка”.
2. Потребителите използват интерфейса на страницата на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онайн пазаруване.
3. Договорът се сключва на български език.
4. Всяка отделна поръчка представлява договор между „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът и Потребителя, сключен при настоящите общи условия, достъпни на адрес: https://www.memento.store/obshti-uslovia
5. Страна по договора с „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя.
6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребителя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителя чрез интерфейса на Доставчика.
7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма. Доставчикът не носи отговорност за наличността на представените в информационната система стоки. Всички стоки са налични до изчерпване на количествата, което не се отразява в реално време в информационната система. В случай на заплащане на закупувана стока от Потребителя, която вече не е налична, Доставчикът дължи само връщане на заплатената цена в срок от три работни дни, считано от изпращане на уведомление до Потребителя, че стоката не е налична. Доставчикът не дължи заплащане на каквито и да е други обезщетения, неустойки, лихви, банкови такси и комисиони и други във връзка с извършеното плащане.
8. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, доставя стоките на посочения от я адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.
9. Стъпки, през които Потребителят трябва да премине, за да направи и има валидна поръчка:
•избор на артикул, по вид и характеристика;
•добавяне в „кошница”;
•регистрация, - за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа - за регистриран Потребител, или избор на опция без регистрация;
•избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя, както и начина, по които да се осъществи доставката (чрез куриер или др.);
•запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;
•след извършването на горните стъпки, Потребителят отново потвърждава поръчката в сайта, с което я валидизира и има обвързващо значение за страните.
10. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:
•Авансово:
— PayPal, ePay, Банков път и кредитни/дебитни карти „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът приема плащане със следните карти: VISA, MasterCard)
•Наложен платеж:
— при доставка на точен адрес;
V. Доставка
1. Потребителят ще получи заявената, поръчана и предплатена (или отложена за плащане след доставката) от него стока директно на адрес, посочен от него.
2. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите, като Потребителят може да се осведоми за тях на адрес www.memento.store/dostavka.
3. Срок на доставката: в период до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчикът си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребителя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
4. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребителя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
VI. Отговорност
1. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство - в последния случай нито Потребителят, нито „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
3. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
4. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
5. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове, Google adsense и други), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, ЕИК 201470492 и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
7. „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време, като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
8. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
•да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
•да не се намесва в правилното функциониране на системата;
•да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът за всеки случай на извършено или открито нарушение;
•да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
•да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
9. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “www.memento.store”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “www.memento.store”, без изричното разрешение на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът.
VII. Рекламации
1. Потребителите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребителя.
2. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
•за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които “„Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът не е в състояние да контролира;
•за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребителя или по негова индивидуална поръчка;
•за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
4. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребителите, Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребителя по отношение на договорите от разстояние, Потребителя има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
5. В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребителя е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
VIII. Търговски съобщения
С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.
IX. Приложимо Право
Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.
С поставяне на отметка, срещу Общи условия на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.
Договорът на Потребителя с „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът се прекратява в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ, съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителите.
Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, без предизвестие, като Доставчикът е длъжен да публикува новите общи условия в интернет платформата. За всички висящи и неприключили поръчки се прилагат общите условия към датата на заявяване на поръчката.
Ползването на интернет портал www.memento.store от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.
Настоящите Общи условия и правила за работа с клиенти на „Мементо Ентърпрайз” ООД/Доставчикът, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 15/06/2016 г.
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА WWW.MEMENTO.STORE Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.